Qigong certification

Emily Drysdale Advanced Holden Qigong Tier 2 Teacher Certificate

Yi Jin Jing Training Certificate

Emily Drysdale Certificate of Graduation from Robert Peng Qigong Master Key Course